ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ
Η εταιρία «COSMOSFOOD ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΕΣ ΧΩΡΩΝ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ» (εφεξής COSMOSFOOD) έχει δημιουργήσει την ιστοσελίδα www.cosmosfood.gr (εφεξής ιστοσελίδα).
H χρήση της ιστοσελίδας παρέχεται στους επισκέπτες / χρήστες (εφεξής επισκέπτης) χωρίς χρέωση, για προσωπική τους χρήση και διέπεται από τους παρακάτω όρους και προϋποθέσεις.
Με τη χρήση της ιστοσελίδας, ο επισκέπτης θεωρείται ότι συναινεί και αποδέχεται ανεπιφύλακτα τους κατωτέρω όρους, χωρίς καμία εξαίρεση. Εάν κάποιος επισκέπτης δεν συμφωνεί με αυτούς τους όρους, τότε οφείλει να απόσχει από τη χρήση της.
Η COSMOSFOOD έχει το δικαίωμα να τροποποιεί τους παρόντες όρους χρήσης, όποτε κρίνεται αναγκαίο από την ίδια, όπως για λόγους συμμόρφωσης με νομοθετικές διατάξεις. Οι τυχόν αλλαγές; θα αναρτώνται στον παρόντα δικτυακό τόπο με ένδειξη της ημερομηνίας τροποποίησης. Για το λόγο αυτό είναι σκόπιμο ο επισκέπτης να ενημερώνεται τακτικά για τους όρους χρήσης κατά την περιήγησή του στην ιστοσελίδα, ενώ οποιαδήποτε χρήση αυτής συνεπάγεται την αποδοχή και των τροποποιήσεων.
Η ιστοσελίδα απευθύνεται αποκλειστικά σε πρόσωπα με δικαιοπρακτική ικανότητα.
Σε περίπτωση που η χρήση οποιασδήποτε υπηρεσίας της ιστοσελίδας διέπεται από ειδικότερους όρους, οι όροι αυτοί θεωρούνται ως ένα σύνολο με τους παρόντες όρους, σε περίπτωση όμως σύγκρουσης υπερισχύουν οι ειδικότεροι όροι της κάθε υπηρεσίας. Τυχόν ακυρότητα κάποιων όρων του παρόντος δεν επιφέρει την ακυρότητα των υπολοίπων.
Η μη ενάσκηση από την COSMOSFOOD των εκ των παρόντων όρων δικαιωμάτων της δεν συνεπάγεται με κανένα τρόπο παραίτηση της από τα δικαιώματα αυτά.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ
Η ιστοσελίδα παρέχει πληροφορίες σχετικά με τους τομείς δραστηριότητας της COSMOSFOOD, τις παρεχόμενες υπηρεσίες της και τα προϊόντα της. Επιπλέον πληροφορίες για τα προϊόντα που προβάλλονται ή διατίθενται μέσω της ιστοσελίδας έχουν συγκεντρωθεί από τους παραγωγούς και προμηθευτές της COSMOSFOOD.
Για την καλύτερη εξυπηρέτηση παρέχεται στους επισκέπτες της ιστοσελίδας η δυνατότητα να απολαμβάνουν διάφορες υπηρεσίες, οι οποίες παρέχονται κατόπιν αίτησης τους και διέπονται από τους αντίστοιχους όρους της κάθε υπηρεσίας.

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ
Το σύνολο του περιεχομένου και των υπηρεσιών της ιστοσελίδας (συμπεριλαμβανομένων των διακριτικών τίτλων, γνωρισμάτων, σημάτων, λογοτύπων, εικόνων, γραφικών, φωτογραφιών, καταλόγων προϊόντων, σχεδίων, κειμένων κ.λ.π.) ανήκουν στην COSMOSFOOD, ή η COSMOSFOOD κατέχει νομίμως την άδεια χρήσης αυτών, αποτελώντας προστατευμένα περιουσιακά στοιχεία αυτής και των τυχόν δικαιούχων αντίστοιχα, σύμφωνα με την ισχύουσα Πνευματική και Βιομηχανική Ιδιοκτησία και την οικεία νομοθεσία περί εμπορικών σημάτων.
Η με οποιοδήποτε τρόπο αντιγραφή, αναπαραγωγή, επανέκδοση, μεταφορά, φόρτωση, ανακοίνωση, τροποποίηση μέρους ή του συνόλου των περιεχομένων της ιστοσελίδας, η διάδοση ή μετάδοση αυτών ή οποιαδήποτε άλλη χρήση του περιεχομένου με οποιοδήποτε τρόπο ή μέσο για εμπορικούς ή άλλους σκοπούς απαγορεύεται, ενώ η χρήση τους στην παρούσα ιστοσελίδα δεν μπορεί να θεωρηθεί ως άδεια χρήσης αυτών.

ΔΗΛΩΣΗ ΑΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ
Κάθε στοιχείο της ιστοσελίδας και λοιπό περιεχόμενο της, παρέχεται προς τους επισκέπτες «ως έχει», χωρίς τη δυνατότητα τροποποιήσεων ή άλλων παρεμβάσεων από πλευράς των επισκεπτών και χωρίς καμία εγγύηση, οι δε επισκέπτες δέχονται πως το χρησιμοποιούν με αποκλειστικά δική τους ευθύνη.
Οι συμβουλές που παρέχονται μέσω του παρόντος διαδικτυακού τόπου, δε δύναται σε καμία περίπτωση να εκληφθούν ως έγκυρες πληροφορίες και φυσικά δεν πρέπει να εκληφθεί ότι αποτελούν οποιαδήποτε προτροπή για την επιχείρηση ή μη συγκεκριμένων πράξεων.
Η COSMOSFOOD καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια για την ακρίβεια, την ασφάλεια και την πληρότητα του περιεχομένου της ιστοσελίδας, αλλά δεν εγγυάται την απόλυτη ορθότητα ούτε φέρει καμία σχετική ευθύνη.
Η COSMOSFOOD δεν φέρει καμία ευθύνη έναντι του επισκέπτη ή τρίτων για τυχόν ζημιές, οποιουδήποτε είδους, που μπορεί να προκληθούν από την επίσκεψη ή/και τη χρήση της ιστοσελίδας.

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ
Ο επισκέπτης, κατά την πλοήγησή του στην ιστοσελίδα καθώς και κατά τη χρήση των προσφερόμενων από αυτή υπηρεσιών οφείλει να αξιολογεί τις παρεχόμενες πληροφορίες. Επίσης υποχρεούται να τηρεί τους παρόντες όρους, να συμπεριφέρεται καλόπιστα και να απέχει από κάθε πράξη που αντίκειται στη νομοθεσία ή στα χρηστά ή συναλλακτικά ήθη ή μπορεί να βλάψει την COSMOSFOOD ή/και τρίτα πρόσωπα. Διαφορετικά ευθύνεται να αποζημιώσει τη COSMOSFOOD για οποιαδήποτε τυχόν ζημία υποστεί.

ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ ΤΡΙΤΩΝ
Για τη διευκόλυνση των επισκεπτών η ιστοσελίδα παραπέμπει μέσω «συνδέσμων» (links), υπερσυνδέσμων (hyperlinks) ή διαφημιστικών banners σε ιστοσελίδες τρίτων, οι πάροχοι των οποίων έχουν και την πλήρη ευθύνη για την ασφάλεια, το σύννομο και την εγκυρότητα του περιεχομένου τους. Η COSMOSFOOD δεν ελέγχει το περιεχόμενο των ιστοσελίδων, ενώ η περιήγηση των χρηστών σε αυτούς γίνεται αποκλειστικά με δική τους ευθύνη. Γι’ αυτό κρίνεται σκόπιμο να ενημερώνονται οι επισκέπτες για τους οικείους όρους χρήσης που αναρτώνται σε αυτές. Η COSMOSFOOD δεν αναλαμβάνει ευθύνη για τυχόν ζημία που μπορεί να προκληθεί από την χρήση συνδέσμων ή υπερσυνδέσμων σε τρίτους δικτυακούς τόπους.

ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑ & ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΔΙΚΤΥΟΥ
Η COSMOSFOOD καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια προστασίας της ιστοσελίδας από κακόβουλο λογισμικό, δεν μπορεί όμως ποτέ να εγγυηθεί ότι δεν θα πέσει θύμα ηλεκτρονικών επιθέσεων. Ως εκ τούτου κάθε επισκέπτης θα πρέπει να φροντίζει για τη προστασία του μέσου πρόσβασης με δικά του μέσα (π.χ. χρήση virus scanner, antivirus κλπ) πριν από την οποιαδήποτε χρήση της. Επίσης η COSMOSFOOD φροντίζει για τη συντήρηση και διαθεσιμότητα της ιστοσελίδας. Παρόλα αυτά διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί ή/και να διακόπτει προσωρινά ή μόνιμα το σύνολο ή τμήμα της με ή/και χωρίς προειδοποίηση, καθώς η διαθεσιμότητά της μπορεί να εξαρτηθεί από τα δίκτυα επικοινωνιών, το μεγάλο αριθμό επισκεπτών και άλλες αιτίες. Σε κάθε περίπτωση η COSMOSFOOD δεν φέρει οποιαδήποτε ευθύνη σε περίπτωση που επισκέπτες δεν μπορούν να συνδεθούν με την ιστοσελίδα.

COOKIES
Η ιστοσελίδα μπορεί να συλλέγει στοιχεία αναγνώρισης των χρηστών του διαδικτυακού τόπου, χρησιμοποιώντας αντίστοιχες τεχνολογίες, όπως cookies και την παρακολούθηση των διευθύνσεων Πρωτοκόλλου Internet (ΙP).

ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ
Με σεβασμό στην Ιδιωτικότητα η COSMOSFOOD προστατεύει τα προσωπικά δεδομένα των επισκεπτών της ιστοσελίδας λαμβάνοντας τα κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρο για τη νόμιμη και ασφαλή επεξεργασία αυτών, τηρώντας τη σχετική εθνική και ευρωπαϊκή νομοθεσία και ειδικά το Γενικό Κανονισμό για την Προστασία των Προσωπικών Δεδομένων με αριθ. (ΕΕ) 2016/679. Η χρήση του δικτυακού τόπου, καθώς και των υπηρεσιών που παρέχονται στον επισκέπτη/χρήστη, προϋποθέτει την συμφωνία του με την Πολιτική Απορρήτου. Αναλυτικές πληροφορίες διατίθενται στην Πολιτική Απορρήτου που είναι αναρτημένη στην παρούσα ιστοσελίδα .

ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ ΚΑΙ ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ
Οι ανωτέρω όροι και προϋποθέσεις, όπως κάθε φορά ισχύουν, διέπονται από το ελληνικό δίκαιο,. Οποιαδήποτε διάταξη των ανωτέρω όρων καταστεί αντίθετη προς το νόμο, παύει αυτοδικαίως να ισχύει χωρίς σε καμία περίπτωση να θίγεται η ισχύς των λοιπών όρων.
Τα μέρη συμφωνούν ότι θα καταβάλλουν προσπάθεια φιλικής επίλυσης κάθε τυχόν διαφοράς τους σχετικά με τους παρόντες Όρους, σε πνεύμα καλής πίστης και αμοιβαίου σεβασμού. Σε περίπτωση που δεν καταστεί δυνατή η φιλική επίλυση, αρμόδια για την επίλυση ορίζονται τα δικαστήρια της Θεσσαλονίκης.

ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ
Το παρόν αποτελεί σύμβαση μεταξύ της COSMOSFOOD και του επισκέπτη της ιστοσελίδας.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

COSMOSFOOD
ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΕΣ ΧΩΡΩΝ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ

Γ.ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ 14 – ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗ 56430
Τηλέφωνο: 2310 683698
Email: info @ cosmosfood.gr